Sprawozdanie Finansowe za rok 2021

 

 Bilans Jednostki 1. 2. 3. 4.

Rachunek zysków i strat 1. 2. 3.

Zestawienie zmiana funduszu 1. 2. 3.

Wyciąg danych zawartych w załączniku "informacja dodatkowa" 1. 2.

Informacja dodatkowa 1. 2. 3. 4. 5.

Aktywa Trwałe 1. 2.

Grunty wieczystym użytkowaniu 1

Stan Odpisów aktualizujących należności 1