Krok po kroku do zamieszkania w  naszym  Domu

 

Krok 1  ZŁOŻENIE WNIOSKU

Starania o zamieszkanie w naszym Domu należy rozpocząć od wizyty w ośrodku pomocy społecznej ze względu na miejsce zamieszkania i złożenie tam pisemnego wniosku o przyjęcie do DPS przez osobę ubiegającą się, jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna. Wniosek winien zawierać prośbę o skierowanie osoby do naszego Domu tj. Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Szczutowie.  We wniosku należy opisać sytuację życiową, która powoduje konieczność zamieszkania w DPS.

 

Krok 2 PRZYGOTOWANIE DOKUMENTÓW

Pracownik socjalny ośrodka pomocy społecznej przeprowadza wywiad środowiskowy z osobą zainteresowaną i kompletuje potrzebną dokumentację. Osoba starająca się o przyjęcie do DPS przygotowuje: zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, decyzję ZUS, KRUS lub decyzję o przyznaniu zasiłku stałego, a także orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, o ile osoba takie posiada. Ponadto pracownik socjalny OPS może poprosić o inne dokumenty, które mogą okazać się niezbędne w sprawie przyjęcia do DPS. Po przygotowaniu dokumentacji kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej wydaje decyzję o skierowaniu do DPS i ustala odpłatność za pobyt.

To, czy dana osoba trafi do naszego Domu zależy od ośrodka pomocy społecznej, przyjmującego wniosek i wydającego w tej sprawie decyzję.

 

Krok 3  USTALENIE  OPŁATY

Pobyt jest odpłatny do wysokości średniego kosztu utrzymania w danym roku. Mieszkaniec opłaca pobyt w Domu w wysokości nie więcej niż 70% swojego dochodu i nie więcej niż pełny koszt utrzymania.

Dalej zgodnie z przepisami zobowiązani do wniesienia opłaty są: małżonek, dzieci, wnuki (gdy takowi są) – wg umowy zawartej pomiędzy rodziną a ośrodkiem pomocy społecznej, ale tylko wtedy jeżeli spełniają ustawowe kryteria dochodowe. Pozostałą część odpłatności za pobyt wnosi ośrodek pomocy społecznej. Szczegółowe zasady odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej reguluje ustawa o pomocy społecznej. Jeżeli osoba ubiegająca się o przyjęcie  nie ma nikogo bliskiego, lub dochody osób zobowiązanych do odpłatności są niskie, obowiązek opłaty przechodzi na gminę.

 

Krok 4  PRZEKAZANIE DOKUMENTÓW

Skompletowana dokumentacja trafia do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu  gdzie po rozpatrzeniu zostaje wydana decyzja o umieszczeniu osoby w Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w  Szczutowie. W nagłych wypadkach, wynikających ze zdarzeń losowych umieszczenie  może nastąpić w trybie pilnym.

 

Krok 5 – POWIADOMIENIE I PRZYJĘCIE

Decyzje o skierowaniu i umieszczeniu otrzymuje osoba ubiegająca się, jak również wybrana nasz DPS. Po otrzymaniu obu decyzji osoba ubiegająca się uzyskuje miano osoby oczekującej. W tym czasie może odwiedzać placówkę oraz kontaktować się z pracownikiem socjalnym, który utrzymuje stały kontakt z rodziną. 

Dyrektor Domu zaprasza pisemnie osobę oczekującą o terminie przyjęcie do naszego DPS.

 

Krok 6 - ZAMIESZKANIE 

Po otrzymaniu decyzji ostatnim krokiem jest zamieszkanie w naszym DPS.