Opieka wytchnieniowa

Powiat Sierpecki przystąpił do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej   „Opieka wytchnieniowa” edycja 2024, który jest realizowany ze środków finansowych pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.

OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE ZGŁASZANIA OSÓB, UBIEGAJĄCYCH SIĘ  O PRZYZNANIE POMOCY RODZINIE W OPIECE NAD OSOBĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ W FORMIE OPIEKI WYTCHNIENIOWEJ W RAMACH POBYTU CAŁODOBOWEGO

 

W związku z przystąpieniem do realizacji programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024, Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Szczutowie, który jest realizatorem programu w ramach usługi całodobowej, informuje o możliwości zgłaszania do programu Uczestników Programu tj. członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniem niepełnosprawności, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej.

Usługa opieki wytchnieniowej skierowana jest do osób zamieszkujących na terenie Powiatu Sierpeckiego i będzie świadczona w ramach całodobowego pobytu w specjalnie przygotowanym  pomieszczeniu w Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Szczutowie. Usługa jest bezpłatna i przysługuje w limicie maksymalnie 14 dni w ciągu roku. Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawowania całodobowej opieki nad tą osobą niepełnosprawną.

Osoby zainteresowane mogą kontaktować się z Domem Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Szczutowie  pod numerem telefonu 24 276 74 74 oraz  730 303 281 (telefon dedykowany  tej usłudze).

Kartę zgłoszenia oraz pozostałe wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Szczutowie. Szczegóły oraz druki dokumentów można pobrać ze strony Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Szczutowie: www.dpsszczutowo.pl w zakładce Opieka Wytchnieniowa

Zgłoszenia będą rozpatrywane po zawarciu przez Powiat Sierpecki umowy z Wojewodą Mazowieckim oraz otrzymaniu środków finansowych z Funduszu Solidarnościowego.

Przy przyznaniu usługi opieki wytchnieniowej będzie brany pod uwagę stan zdrowia i sytuacja życiowa uczestników Programu. W pierwszej kolejności uwzględnione zostaną potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, która:

  1. ma niepełnosprawność sprzężoną/złożoną (przez niepełnosprawność sprzężoną rozumie się posiadanie orzeczenia ze wskazaniem co najmniej dwóch przyczyn niepełnosprawności) lub
  2. wymaga wysokiego poziomu wsparcia (osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu  o niepełnosprawności: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna w procesie leczenia, rehabilitacji) lub
  3. stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego.

W celu rzetelnej kwalifikacji uczestników Programu został wprowadzony pomiar ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu oraz zakresu niezbędnego wsparcia. Ocena ograniczeń  w codziennym funkcjonowaniu oraz zakres niezbędnego wsparcia jest dokonywana na podstawie danych zawartych w Karcie pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM, którą wypełnia lekarz rodzinny/lekarz rehabilitacji medycznej/ fizjoterapeuta/pielęgniarka.

Usługi opieki wytchnieniowej w DPS w Szczutowie są realizowane na rzecz dorosłej osoby niepełnosprawnej i wskutek jej decyzji lub decyzji opiekuna prawnego, a nie dla poszczególnych członków rodziny osoby niepełnosprawnej.

Osoby zainteresowane zapraszamy do zapoznania się z postanowieniami programu „Opieka wytchnieniowa” edycja 2024 oraz informacjami dotyczącymi Programu, które dostępne są na stronie internetowej  Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Szczutowie w zakładce Opieka wytchnieniowa

 

 

 

Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Szczutowie

otrzymał nieodpłatnie od Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej działającego w imieniu Województwa Mazowieckiego, profesjonalne urządzenie do oczyszczania powietrza ERTE AIR 2.0 Electronica ITEL S.A wraz z trzema kartridżami. Jest to  rzeczowe wsparcie  naszego DPS-u, w którym  przebywają  osoby z grupy największego ryzyka zarażenia koronawirusem (SARS-CoV-2) –  osoby starsze i przewlekle chore.Łączna wartość przekazanego urządzenia i kartridży wynosi: 9 782,69 zł.Zakup urządzenia sfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.