Dostawa chemii gospodarczej i środków czystości dla Domu Pomocy Społecznej

im. Jana Pawła II w Szczutowie 

DPS.KA.214.1.2021.

1.      Zapytanie ofertowe

2.      Formularz ofertowy 

3.      Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianie warunków udziału w postępowaniu

4.      Oświadczenie o wypełnianiu obowiązków informacyjnych RODO 

5.      Projekt umowy      

6.      Specyfikacja  środki  czystości