Dostawa leków i innych artykułów medycznych dla potrzeb

Domu Pomocy Społecznej dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej 

 im. Jana Pawła II w Szczutowie 

DPS.KA.214.2.2021

 

 

 Zapytanie ofertowe

 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianie warunków udziału w postępowaniu załącznik nr 3

Projekt umowy

 Formularz cenowy załącznik nr A