Sprawozdanie Finansowe za rok 2021

 

 Bilans Jednostki 1. 2. 3. 4.

Rachunek zysków i strat 1. 2. 3.

Zestawienie zmiana funduszu 1. 2. 3.

Wyciąg danych zawartych w załączniku "informacja dodatkowa" 1. 2.

Informacja dodatkowa 1. 2. 3. 4. 5.

Aktywa Trwałe 1. 2.

Grunty wieczystym użytkowaniu 1

Stan Odpisów aktualizujących należności 1

 

 

Bilans jednostki budżetowej  str. 1, 2 ,3 ,4

Główne składniki środków trwałych str. 1, 2

Grunty w wieczystym użytkowaniu  str. 1, 2

Informacja dodatkowa str. 1, 2, 3, 4, 5

Rachunek zysków i strat jednostki  str. 1, 2, 3

Stan odpisów aktualizujących należności

Wyciąg str. 1, 2

Zestawienie zmian w funduszu jednostki str. 1, 2, 3

 

Krok po kroku do zamieszkania w  naszym  Domu

 

Krok 1  ZŁOŻENIE WNIOSKU

Starania o zamieszkanie w naszym Domu należy rozpocząć od wizyty w ośrodku pomocy społecznej ze względu na miejsce zamieszkania i złożenie tam pisemnego wniosku o przyjęcie do DPS przez osobę ubiegającą się, jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna. Wniosek winien zawierać prośbę o skierowanie osoby do naszego Domu tj. Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Szczutowie.  We wniosku należy opisać sytuację życiową, która powoduje konieczność zamieszkania w DPS.

 

Krok 2 PRZYGOTOWANIE DOKUMENTÓW

Pracownik socjalny ośrodka pomocy społecznej przeprowadza wywiad środowiskowy z osobą zainteresowaną i kompletuje potrzebną dokumentację. Osoba starająca się o przyjęcie do DPS przygotowuje: zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, decyzję ZUS, KRUS lub decyzję o przyznaniu zasiłku stałego, a także orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, o ile osoba takie posiada. Ponadto pracownik socjalny OPS może poprosić o inne dokumenty, które mogą okazać się niezbędne w sprawie przyjęcia do DPS. Po przygotowaniu dokumentacji kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej wydaje decyzję o skierowaniu do DPS i ustala odpłatność za pobyt.

To, czy dana osoba trafi do naszego Domu zależy od ośrodka pomocy społecznej, przyjmującego wniosek i wydającego w tej sprawie decyzję.

 

Krok 3  USTALENIE  OPŁATY

Pobyt jest odpłatny do wysokości średniego kosztu utrzymania w danym roku. Mieszkaniec opłaca pobyt w Domu w wysokości nie więcej niż 70% swojego dochodu i nie więcej niż pełny koszt utrzymania.

Dalej zgodnie z przepisami zobowiązani do wniesienia opłaty są: małżonek, dzieci, wnuki (gdy takowi są) – wg umowy zawartej pomiędzy rodziną a ośrodkiem pomocy społecznej, ale tylko wtedy jeżeli spełniają ustawowe kryteria dochodowe. Pozostałą część odpłatności za pobyt wnosi ośrodek pomocy społecznej. Szczegółowe zasady odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej reguluje ustawa o pomocy społecznej. Jeżeli osoba ubiegająca się o przyjęcie  nie ma nikogo bliskiego, lub dochody osób zobowiązanych do odpłatności są niskie, obowiązek opłaty przechodzi na gminę.

 

Krok 4  PRZEKAZANIE DOKUMENTÓW

Skompletowana dokumentacja trafia do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu  gdzie po rozpatrzeniu zostaje wydana decyzja o umieszczeniu osoby w Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w  Szczutowie. W nagłych wypadkach, wynikających ze zdarzeń losowych umieszczenie  może nastąpić w trybie pilnym.

 

Krok 5 – POWIADOMIENIE I PRZYJĘCIE

Decyzje o skierowaniu i umieszczeniu otrzymuje osoba ubiegająca się, jak również wybrana nasz DPS. Po otrzymaniu obu decyzji osoba ubiegająca się uzyskuje miano osoby oczekującej. W tym czasie może odwiedzać placówkę oraz kontaktować się z pracownikiem socjalnym, który utrzymuje stały kontakt z rodziną. 

Dyrektor Domu zaprasza pisemnie osobę oczekującą o terminie przyjęcie do naszego DPS.

 

Krok 6 - ZAMIESZKANIE 

Po otrzymaniu decyzji ostatnim krokiem jest zamieszkanie w naszym DPS.

 

 

Szanowna Pani Dyrektor i nauczyciele Dwujęzycznego Przedszkola "Happy Academy" w Sierpcu, szanowni rodzice przedszkolaków i przede wszystkim wy kochane, cudowne dzieci.

W imieniu Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie chciałabym bardzo podziękować  za upominki i piękne kartki z życzeniami, które otrzymaliśmy w grudniu ubiegłego roku z okazji Świąt Bożego Narodzenia i niedawno obchodzonego styczniowego święta wszystkich Babć i Dziadków. 

Dzień Babci i Dziadka – choć w tym roku przyszło świętować w  stanie epidemii – nie pozostał bez echa dla Naszych Mieszkańców. Co roku, z okazji tego święta rozbrzmiewał śmiech dzieci, które przyjeżdżały  z pięknymi występami  i życzeniami. W tym roku nie mogły  zrobić tego osobiście, jednak mimo tej fizycznej nieobecności, inne formy kontaktu pozwoliły na przekazanie  życzeń – tak też było z waszym przedszkolem.

Jesteście naszymi przyjaciółmi od niedawna, ale jakże drogimi.

Zainteresowanie seniorami z Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie, którzy z racji wieku i kruchego zdrowia wymagają pomocy podczas codziennych czynności świadczy o Waszym wielkim sercu i wrażliwości.  Dostarczyliście   mieszkającym tutaj osobom niezapomnianych wzruszeń, bowiem poczuli że tak małe osóbki, dzieci z przedszkola  chcą nawiązać znajomość i obdarowywać.

Drogie dzieci zapewne wiecie, że ze względu na epidemię nie możemy spotkać się i nawzajem poznać. Jestem pewna, że  szybko byśmy zaprzyjaźnili się. Z nadzieją na ten czas serdecznie pozdrawiam w imieniu społeczności naszego Domu.

Pragnę teraz zaprosić na przygotowany program artystyczny, w którym  zaprezentują się mieszkańcy naszego Domu.